• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

100sp / thùng

Dương, cam, lá , biển

58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
2,000 Đ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
103,785 Đ
70 lượt (1 Đánh giá)
79,698 Đ
103 lượt (1 Đánh giá)
67,155 Đ
64 lượt (1 Đánh giá)
64,380 Đ
62 lượt (1 Đánh giá)
51,726 Đ
60 lượt (1 Đánh giá)
46,065 Đ
78 lượt (1 Đánh giá)
507,270 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
37,185 Đ
67 lượt (1 Đánh giá)
32,745 Đ
121 lượt (1 Đánh giá)
29,082 Đ
68 lượt (1 Đánh giá)
27,650 Đ
84 lượt (1 Đánh giá)
838,050 Đ
70 lượt (1 Đánh giá)
3,474 Đ
70 lượt (1 Đánh giá)
21,090 Đ
71 lượt (1 Đánh giá)
7,537 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
3,474 Đ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
41,514 Đ
85 lượt (1 Đánh giá)
187,590 Đ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
128 lượt (1 Đánh giá)
355,200 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
187,590 Đ
104 lượt (1 Đánh giá)
276,390 Đ
76 lượt (1 Đánh giá)
37,407 Đ
92 lượt (1 Đánh giá)
39,738 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
41,625 Đ
83 lượt (1 Đánh giá)
28,860 Đ
113 lượt (1 Đánh giá)
8,880 Đ
87 lượt (1 Đánh giá)
25,497 Đ
86 lượt (1 Đánh giá)
8,991 Đ
79 lượt (1 Đánh giá)
8,147 Đ
60 lượt (1 Đánh giá)
27,806 Đ
89 lượt (1 Đánh giá)
16,162 Đ
96 lượt (1 Đánh giá)
11,311 Đ
89 lượt (1 Đánh giá)
7,481 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
35,520 Đ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
7,493 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
8,103 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
231 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
03 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
154 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
53,280 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
41,070 Đ
124 lượt (1 Đánh giá)
27,750 Đ
103 lượt (1 Đánh giá)
31,080 Đ
57 lượt (1 Đánh giá)
22,200 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
135 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
229 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
114 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
122 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
114 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Chuyên cung cấp bấm, kim, kẹp, ghim giấy giá rẻ

 

Đối với thời kì công nghiệp 4, những tập giấy tờ, tài liệu hồ sơ tại các trường học, công ty, bệnh viện luôn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng nhờ vào sử dụng các loại dụng cụ cần thiết đó là bấm, kim, kẹp, ghim giấy. Bởi thế, sản phẩm này là vật dụng không thể thiếu hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu nhiều người tiêu dùng sử dụng.

Điểm nổi trội khi mua sản phẩm

 

Bấm, kẹp giấy, ghim giấy thường sử dụng tại các văn phòng công ty, ngân hàng, trường học, bệnh viện,…giúp cố định lại tài liệu hồ sơ, những giấy tờ quan trọng liên quan lại với nhau, một cách ngăn nắp.

Kim bấm còn gọi là ghim bấm, là vật dụng dùng để thay kim trong bấm kim.

Địa chỉ cung cấp bấm kim, kẹp, ghim giấy giá rẻ tại TPHCM

 

Bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua bấm kim, kẹp, ghim giấy giá rẻ uy tín tại TPHCM. Hãy đến với VPP Sang Hà, các sản phẩm của chúng tôi cung cấp được thiết kế và sản xuất với nhiều mẫu mã, đa dạng chủng loại từ các thương hiệu nổi tiếng hiện nay giúp việc sử dụng dễ dàng, có độ bền dài lâu theo thời gian khi kẹp, bấm giấy tờ, tài liệu.

Sản phẩm được Sang Hà đảm bảo chất lượng cao, giá cả luôn hợp lí nhất trên thị trường, với nhiều chương trình chính sách ưu đãi lớn, chiếc khấu cao. Ngoài ra, còn miễn phí giao hàng tận nơi cho khách hàng.

Sang Hà rất hân hạnh được phục vụ quý khách!