• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Đế: 30 cây
 • Thùng: 1200 cây (40 đế)
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Đế: 30 cây
 • Thùng: 1200 cây (40 đế)
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp:20 cây
 • Thùng: 600 cây (30 hộp)
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp:12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Ca: 30 cây
 • Thùng: 1200 cây (40 ca)
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Rổ: 30 cây
 • Thùng: 1200 cây (40 rổ)
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Đế: 20 cây
 • Thùng: 1200 cây (60 đế)
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Đế: 12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 25 cây
 • Thùng: 1200 cây (48 hộp)
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Đế: 20 cây
 • Thùng: 1200 cây (60 đế)
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 20 cây
 • Thùng: 1200 cây (60 hộp)
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Hộp: 12 cây

Thùng: 600 cây (50 hộp)

79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 20 bộ
 • Thùng: 200 cây (10 hộp)
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

Hộp: 20 bộ

Thùng: 200 cây (10 hộp)

70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Hộp: 12 cây
 • Thùng: 600 cây (50 hộp)
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
117 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
126 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
New
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
2,600 Đ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
14,000 Đ
56 lượt (1 Đánh giá)
2,700 Đ
Sale
81 lượt (1 Đánh giá)
2,500 Đ 2,200 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
2,300 Đ
59 lượt (1 Đánh giá)
2,400 Đ
60 lượt (1 Đánh giá)
2,400 Đ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
2,100 Đ
77 lượt (1 Đánh giá)
4,700 Đ
54 lượt (1 Đánh giá)
1,950 Đ
55 lượt (1 Đánh giá)
1,500 Đ
65 lượt (1 Đánh giá)
1,750 Đ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
111 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
2,700 Đ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
130 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
161 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
141 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
4,200 Đ
128 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
7,100 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
5,800 Đ
101 lượt (1 Đánh giá)
2,000 Đ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
130 lượt (1 Đánh giá)
2,400 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
3,300 Đ
80 lượt (1 Đánh giá)
2,600 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
2,200 Đ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Cung Cấp Các Loại Bút Bi Giá Sỉ&Lẻ 

 

Bạn đang tìm kiếm một công cụ hữu ích để viết hàng ngày? Bút bi có thể mang đến cho bạn tất cả các mặt trận: giá trị, hiệu suất, sự thoải mái và phong cách. Bút bi có tính năng mực dễ trượt, độ bám thoải mái và kẹp kim loại tốt cho độ bền. Bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt khi bạn viết.Bút bi không được bơm mực lại.

Công dụng của Bút Bi

Bút bi có ưu điểm hơn các loại bút viết khác như giá rẻ,thuận tiện,dễ dành sử dụng và không sảy ra các vấn đề lỗi.Và cũng chính nhờ vấn đề này mà bút bi được xem như là một cách mạng hóa trong vấn đề chữ viết,nó gắn bó hầu hết các học sinh,sinh viên và cả những người đi làm không một đồ dùng văn phòng nào có thể thay thế được nó.

Cấu tạo của bút bi

Khá đơn giản gồm 2 bộ phận chính vỏ bút và ruột bút:

- Vỏ bút được làm từ nhựa là chính có lúc bằng kim loại.Chính sự đa dạng màu sắc cũng như kiểu dáng vỏ bút mà người sử dụng cảm thấy thoải mái khi lựa chọn và sử dụng bút bi.

- Ruột bút có cấu tạo phức tạp hơn,được làm từ nhựa cứng hoặc kim loại. Một đầu ruột bút có gắn một viên bị mạ crôm hay niken.Viên bi nhỏ xíu ấy có khả năng xoay tròn đều giúp đẩy mực ra đều hơn.

Mặc dù ngày nay,sự phát triển của công nghệ đã giúp chúng ta có thể ghi chép hay gửi một bức thư thông qua đánh máy. Nhưng bút bi vẫn là sự lựa chọn khá nhiều trong các trường hợp.Bút bi đã được phân phối tại Văn Phòng Phẩm Sang Hà với chất lượng cao,giá tốt nhất.Liên hệ để lựa chọn những sản phẩm tốt nhất.

Ngoài các loại bút bi ra, chúng tôi còn cung cấp nhiều mặt hàng văn phòng phẩm khác nữa, nếu có nhu cầu mua các loại mặt hàng hãy liên hệ với chúng tôi, hoặc xem chi tiết trên sản phẩm ở đường link: https://sangha.vn/van-phong-pham.html