• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

45 sp/ thùng

Dương, lá, cam

54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

50sp/ thùng

Dương, Lá, Cam

48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

55sp/ thùng

Dương,Lá , Cam

50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

45sp/thùng

Dương, Lá, Trà

40 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

50sp/ thùng

Dương, Lá, Trà

46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

55sp/ thùng

Dương, trà , lá

42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 36 bìa
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 24 bìa
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 36 bìa
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 24 bìa
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
22,433 Đ
78 lượt (1 Đánh giá)
21,001 Đ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
63,492 Đ
51 lượt (1 Đánh giá)
41,958 Đ
58 lượt (1 Đánh giá)
20,602 Đ
51 lượt (1 Đánh giá)
41,436 Đ
60 lượt (1 Đánh giá)
19,814 Đ
96 lượt (1 Đánh giá)
50,960 Đ
83 lượt (1 Đánh giá)
43,168 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
60,595 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
60,595 Đ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
53,236 Đ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
32,434 Đ
51 lượt (1 Đánh giá)
62,660 Đ
70 lượt (1 Đánh giá)
59,607 Đ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
44,078 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
68,032 Đ
72 lượt (1 Đánh giá)
14,852 Đ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
61,705 Đ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
55,500 Đ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
39 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
28,694 Đ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
28,272 Đ
54 lượt (1 Đánh giá)
93,506 Đ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
51,715 Đ
50 lượt (1 Đánh giá)
57,487 Đ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
37,540 Đ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
44,456 Đ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
30,481 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
33,933 Đ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
24,076 Đ
49 lượt (1 Đánh giá)
27,017 Đ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
45 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
111,322 Đ
42 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
17,716 Đ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
20,124 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
3,985 Đ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
5,950 Đ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
6,183 Đ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
7,226 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
9,724 Đ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
6,616 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
7,226 Đ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
8,103 Đ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
5,328 Đ
41 lượt (1 Đánh giá)
10,234 Đ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
55 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
47 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
51 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
49 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
54 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
59 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
46 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
53 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
48 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
177 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
179 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
44 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
66 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
122 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
64 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
139 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
121 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
169 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
52 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
116 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
221 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
56 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
57 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
50 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
73 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
60 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
127 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
139 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Bìa Đựng Hồ Sơ

Tuyệt vời để lưu trữ và tổ chức các tài liệu quan trọng và thường được sử dụng, các thư mục tệp hoàn hảo cho mục đích văn phòng tại nhà. Có nhiều màu sắc, vật liệu và thiết kế khác nhau, bạn có thể chọn những gì thuận tiện hơn cho bạn tại Sang Hà. Mua sắm trực tuyến và nhận các ưu đãi và giảm giá thú vị trên phạm vi sản phẩm này tại Văn phòng phẩm Sang Hà.

Đặc điểm và chất liệu của bìa đựng hồ sơ.

 

Không có sự sợ hãi của các tài liệu hoặc giấy tờ quan trọng thất lạc , bởi vì các bìa đựng hồ sơ cung cấp cho bạn một cách an toàn để lưu trữ chúng. Nó không chỉ là về an toàn, các bìa đựng này cũng giúp bạn có được cuộc sống có tổ chức. Những điều nhỏ nhặt như một tờ giấy trên bàn học tập của bạn,hoặc đống tài liệu nằm ở một số góc của tủ của bạn sẽ có tác dụng của nó. Có nhiều cơ hội khiến bạn quên mất giấy tờ trong tủ của mình. Cộng với nguy cơ bàn làm việc của bạn trông lộn xộn vì tờ giấy rải rác có khả năng xảy ra nhầm lẫn và tìm kiếm tốn thời gian.Những túi đựng hồ sơ thiết kế đơn giản này lý tưởng cho cả việc lưu trữ tài liệu ở nhà, hoặc khi bạn cần mang theo giấy tờ cùng với bạn khi đi du lịch.Lý tưởng để mang theo các đống giấy tờ nhỏ, những người giữ tài liệu này rất thuận tiện để sử dụng. Một túi đựng hồ sơ có thể chứa tới 180 tờ giấy.

Bìa đựng hồ sơ giá rẻ tại Sang Hà

Văn phòng phầm Sang Hà chuyên cung cấp các loại bìa đựng tài liệu giá rẻ nhất tại TP Hồ Chí Minh,nhiều ưu đãi,chiếc khấu cao,hàng hóa đa dạng nhiều mẫu mã,giá chính xác nhất trên thị trường,giao hàng miễn phí trong thành phố và các tỉnh lân cận.Liên hệ để lựa chọn được những sản phẩm chất lượng cao nhất bạn muốn.