• 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả
 • Sắp Xếp Theo
 • Tiêu Đề A-Z
 • Tiêu Đề Z-A
 • Mô Tả A-Z
 • Mô Tả Z-A

45 sp/ thùng

Dương, lá, cam

72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

50sp/ thùng

Dương, Lá, Cam

65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

55sp/ thùng

Dương,Lá , Cam

71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

45sp/thùng

Dương, Lá, Trà

62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

50sp/ thùng

Dương, Lá, Trà

62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ

55sp/ thùng

Dương, trà , lá

58 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 36 bìa
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 24 bìa
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 36 bìa
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
 • Thùng: 24 bìa
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
114 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
126 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
22,433 Đ
104 lượt (1 Đánh giá)
21,001 Đ
63 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
63,492 Đ
71 lượt (1 Đánh giá)
41,958 Đ
84 lượt (1 Đánh giá)
20,602 Đ
68 lượt (1 Đánh giá)
41,436 Đ
83 lượt (1 Đánh giá)
19,814 Đ
131 lượt (1 Đánh giá)
50,960 Đ
105 lượt (1 Đánh giá)
43,168 Đ
95 lượt (1 Đánh giá)
60,595 Đ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
60,595 Đ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
53,236 Đ
133 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
32,434 Đ
72 lượt (1 Đánh giá)
62,660 Đ
110 lượt (1 Đánh giá)
59,607 Đ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
44,078 Đ
83 lượt (1 Đánh giá)
68,032 Đ
88 lượt (1 Đánh giá)
14,852 Đ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
61,705 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
114 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
55,500 Đ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
62 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
122 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
28,694 Đ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
28,272 Đ
83 lượt (1 Đánh giá)
93,506 Đ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
51,715 Đ
67 lượt (1 Đánh giá)
57,487 Đ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
37,540 Đ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
44,456 Đ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
30,481 Đ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
33,933 Đ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
24,076 Đ
73 lượt (1 Đánh giá)
27,017 Đ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
111,322 Đ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
17,716 Đ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
63 lượt (1 Đánh giá)
20,124 Đ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
114 lượt (1 Đánh giá)
3,985 Đ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
5,950 Đ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
6,183 Đ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
7,226 Đ
109 lượt (1 Đánh giá)
9,724 Đ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
6,616 Đ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
116 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
7,226 Đ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
8,103 Đ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
5,328 Đ
61 lượt (1 Đánh giá)
10,234 Đ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
61 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
65 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
76 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
144 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
78 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
72 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
69 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
93 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
98 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
71 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
87 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
134 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
88 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
85 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
83 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
107 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
128 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
119 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
106 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
131 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
151 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
143 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
226 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
79 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
92 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
75 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
00 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
216 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
111 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
67 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
100 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
173 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
128 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
114 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
149 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
84 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
164 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
104 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
192 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
101 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
176 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
89 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
81 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
152 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
80 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
96 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
140 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
97 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
267 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
82 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
94 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
156 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
148 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
99 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
122 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
120 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
105 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
116 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
110 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
122 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
70 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
77 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
86 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
68 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
136 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
131 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
95 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
90 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
125 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
124 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
118 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
127 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
129 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
108 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
74 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
146 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
112 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
111 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
123 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
115 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
126 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
113 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
103 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
91 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
137 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
155 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
102 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
142 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
109 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
111 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
170 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
159 lượt (1 Đánh giá)
Liên Hệ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 • 15 Sản Phẩm/Trang
 • 30 Sản Phẩm/Trang
 • 60 Sản Phẩm/Trang
 • Xem Tất Cả

Chuyên cung cấp bìa đựng hồ sơ giá rẻ uy tín TPHCM

 

Các sản phẩm bìa đựng tài liệu hồ sơ thật vô cùng tuyệt vời để lưu trữ và tổ chức các tài liệu quan trọng và thường được sử dụng, các thư mục tệp hoàn hảo cho mục đích văn phòng tại nhà. Có nhiều màu sắc, vật liệu và thiết kế khác nhau, bạn có thể chọn những gì thuận tiện hơn cho bạn tại Sang Hà. Mua sắm trực tuyến và nhận các ưu đãi và giảm giá thú vị trên phạm vi sản phẩm này tại Văn phòng phẩm Sang Hà.

Đặc điểm của bìa đựng hồ sơ

Không có sự sợ hãi của các tài liệu hoặc giấy tờ quan trọng thất lạc , bởi vì các bìa đựng hồ sơ cung cấp cho bạn một cách an toàn để lưu trữ chúng. Nó không chỉ là về an toàn, các bìa đựng này cũng giúp bạn có được cuộc sống có tổ chức. Những điều nhỏ nhặt như một tờ giấy trên bàn học tập của bạn,hoặc đống tài liệu nằm ở một số góc của tủ của bạn sẽ có tác dụng của nó. Có nhiều cơ hội khiến bạn quên mất giấy tờ trong tủ của mình. Cộng với nguy cơ bàn làm việc của bạn trông lộn xộn vì tờ giấy rải rác có khả năng xảy ra nhầm lẫn và tìm kiếm tốn thời gian.Những túi đựng hồ sơ thiết kế đơn giản này lý tưởng cho cả việc lưu trữ tài liệu ở nhà, hoặc khi bạn cần mang theo giấy tờ cùng với bạn khi đi du lịch.Lý tưởng để mang theo các đống giấy tờ nhỏ, những người giữ tài liệu này rất thuận tiện để sử dụng. Một túi đựng hồ sơ có thể chứa tới 180 tờ giấy.

Bìa đựng hồ sơ giá rẻ mua ở đâu?

Văn phòng phầm Sang Hà chuyên cung cấp các loại bìa đựng tài liệu giá rẻ nhất tại TP Hồ Chí Minh,nhiều ưu đãi,chiếc khấu cao,hàng hóa đa dạng nhiều mẫu mã,giá chính xác nhất trên thị trường,giao hàng miễn phí trong thành phố và các tỉnh lân cận.

Liên hệ để lựa chọn được những sản phẩm chất lượng cao nhất bạn muốn.